Parent Corner

Admissions KHS Secondary School Admission in Pune

Admissions are closed for year 2024-25.

Committees

Various committees ensure we have a 360 degree focus on important aspects of the school execution.

Name of EC Committee Member Designation Phone No. Email Id
Mrs. Sumati Sriniwasan Management Member 9823128963 frontoffice@kannadasanghapune.org
Mrs. Pallavi Naik Chairperson 9422016011 pallavi.naik@kaveri.edu.in
Lalit Suryawanshi V. Chairperson 8830869619 lalit7576@gmail.com
Anjali Kulkarni Secretary 9766375161 anjali.kulkarni@kaveri.edu.in
Shweta Dodamane Jt. Secretary 9822847175 shwetaspostbox@gmail.com
Mithila Joshi Jt. Secretary 9011051163 mithila.joshi@kaveri.edu.in
Std Name of Parent Designation Phone Number Email Id. Name of Student
V Kaavya Bapat Parent 9766625803 kaavya.bapat@gmail.com Hemangee Bapat
Munawar Shedbalkar Teacher 8983910916
VI Kshitija Athlekar Parent 9172950300 kshidixit@gmail.com Kabir Athlekar 6D
Jayshree Kadam Teacher 9881098025
VII Sagar Joshi Parent 9561087077 sagarjo1@rediffmail.com Charmi Joshi 7A
Shankari Rao Teacher 9422375493
VIII Vrushali Inamdar Parent 9890509149 vrushalid@gmail.com Mugdha inamdar 8B
Vrunda Datey Teacher 9403186315
IX Sanjay Khorate Parent 9890446765 skhorate@gmail.com Aadi Khorate 9A
Manisha Kale Teacher 9423508150
X Sonali Mutha Parent 9850923928 sonali.mutha7676@gmail.com Adi Mutha 10F
Anjali G Teacher 9987063967
Class Div. Class Teacher Name of Parent Contact No.
Class Div. Class Teacher Name Contact No.
V A Munawar Shedbalkar Mr. Shreyas Mulay 8080560758
V B Shraddha Shah Mrs. Poornima Kaustubh Bhat 8956248148
V C Diksha Patil Mrs. Swarada Khardenavis 9766323179
V D Meenakshi Bhat Mrs. Prajakta Tembe 9561121225
V E Netra Tamhane Mrs.Priya Nimishe 9823176759
V F Shweta Shelke Mrs. Trupti Bajaj 9403186100
VI A Ashwini Deodhar Mrs. Arpita Datar 7350764797
VI B Gauri Kelkar Mrs. Aditi Godbole 8888812783
VI C Jayashree Kadam Mrs. Vaidehi pathak 9850661229
VI D Shama Khare Mr. Mandar Bhalerao 9970309990
VI E Tejaswini Haldule Mr. Koustubh Lakhote 8861117778
VI F Anita Tathe Dr. Vishakha Oke 9881147456
VII A Anandita Sharma Mrs. Poonam S. Bhatewara 8408098222
VII B Rupali Joshi  Mr. Parag Sumant 9822248058
VII C Medha Hirve Mr. Amod Kulkarni 9850957998
VII D Smita Rajadhyaksha Mr. Narendra Tapde 9156676676
VII E Shankari Rao Mrs. Archana Shirsikar 7887915144
VII F Jayashree Narayankar Mrs. Supriya Gokhale 9922909054
Class Div. Class Teacher Name of Parent Contact No.
VIII A Deepali Kumbhar Mrs. Ketki A. Phansalkar 9168753958
VIII B Neeta Kulkarni Mrs. Amruta Lele 9822059090
VIII C Sonali Ghodke Mrs. Vijaya Iyer 9763580306
VIII D Snehal Kulkarni Mrs. Vaishali Dasharath 9604036828
VIII E Kanchan Bhat Mrs. Prachi Godse 9881549187
VIII F Manjushree Yeolekar Mrs. Priya Gade 9921335836
IX A Manisha Kale Mrs. Seema Joshi 9423208641
IX B Lekha Kulkarni Mrs. Shraddha Ganpule 9923006700
IX C Shraddha Mirkale Mrs. Surashree Dharap 9481630441
IX D Manasi Nimbargi Mrs. Smita Kulkarni 9860203469
IX E Gayarti Deshpande Mr. Milind Desai 9021780317
IX F Vrunda Datey Mr. Mandar Erande 9158999159
X A Monisha Abhyankar Mr. Mandar Gokarn 9822478486
X B Uma Barbhai Mrs. Vrunda Vengurlekar 9096129495
X C Seema Welankar Mrs. Gulzar Deshpande 9561063453
X D Sangeeta Mane Dr. Neha Malkhare 9930716798
X E Anuradha Adhav Mrs. Mansi Deshpande 9986256732
X F Anjali Gulanikar Mrs. Sonali Mutha 9850923928

  1. KHS CBSE Secondary School hours are from 7.30 a.m to 1.30 p.m. Monday to Friday for Std. V to VIII.
  2. Std IX & Std X attend school on Saturdays also.
  3. Dr. Kalmadi Shamarao High School - Secondary Section Office hours are from 8.30 a.m to 1.30 p.m. Monday to Friday.
  4. Parents can meet class/subject teachers on Fridays after secondary school hours.
  5. Parents can meet the KHS CBSE Secondary School's Principal with prior appointment after 11.00 a.m.